Rådgivning

Skovdrift

Rådgivning i drift af skovarealer. Pleje af bevoksninger, herunder hugsttidspunkter, tyndingsstyrke, valg af de rigtige tyndingstræer, rigtigt afdriftstidspunkt. Lang erfaring i naturnær skovdrift og i, at konvertere til mere naturnære driftformer.

Se mere på Naturstyrelsens hjemmeside

Afsætning af råtræ

Med kontakt til seriøse aftagere af mange forskellige effekttyper, vil der kunne opnås optimale priser på afsætning af skovet træ, både træ til savværk og flis.

Tilplantning i skov

Rådgivning om forbehandling af arealer, plantevalg og sammensætning ud fra arealets placering og jordbund, planteleverandør, plantesystem.

Læhegn og remisser

Rådgivning om anlæg af individuelle læhegn og remisser, samt tilplantning omkring driftsbygninger og andre tekniske anlæg.
For regler og ansøgning se: Fødevareministeriets hjemmeside

Pleje af naturarealer

Rådgivning om pleje af naturarealer både de tørre og de våde typer, altid med udgangspunkt i det enkelte areal og med evt. restriktioner på arealerne som en del af rådgivningen.

Landskab

Rådgivning om helheden ved det omgivende landskab, hvor der påtænkes at foretage ændringer, eksempelvis skovrejsning, læhegn, remisser eller fjernelse af eksisterende plantninger.

Tilskudsmuligheder

Ud fra opdateret viden om tilskudsmuligheder, at kunne rådgive ejeren om muligheden for at søge tilskud til anlæg, drift og pleje af skovbevoksninger, samt til rekreative tiltag, og hvad det vil betyde for den fremtidige drift.

  • Skovrejsning
  • Landskabs- og biotopforbedrende plantninger
  • Vildtplanter
  • Tilskud til etablering af søer
  • Biotopplaner

Se mere på Naturstyrelsens hjemmeside

Skovrejsning

Med erfaring helt tilbage til ordningens start, kan der fremvises eksempler på vellykkede spændende plantninger.

Rådgivning om planteplaner, bevoksningssammensætning, arealudformning, åbne arealer, vildtvenlige tiltag.

Rådgivning fra ansøgning til gennemførelse af projektet i tæt samarbejde med ejer.

Se mere om ordningen på Naturstyrelsens hjemmeside

Skovrejsning udføres i samarbejde med Naturplant, der gennem mange år har udført skovrejsning over hele landet.

For yderligere oplysninger se www.naturplant.dk

Send en forespørgsel